جرم مواد مخدر و مجازات آن

مقاله پیش رو توسط وکیل دعاوی کیفری تهران در خصوص جرم مواد مخدر و انواع آن و مجازات حمل و نگهداری، استعمال و … برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. متاسفانه در تمامی کشور ها از جمله کشور عزیزمان ایران تعداد بی شماری از افراد به مجازات جرم مواد مخدر و یا […]

حکم مواد مخدر

مقاله پیش رو توسط وکیل دعاوی کیفری تهران در خصوص جرم مواد مخدر و انواع آن و مجازات حمل و نگهداری، استعمال و … برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

متاسفانه در تمامی کشور ها از جمله کشور عزیزمان ایران تعداد بی شماری از افراد به مجازات جرم مواد مخدر و یا مصرف مشروبات الکلی محکوم میگردند. در میان مرتکبین و قربانیان جرایم مواد مخدر تعداد بی شماری از کودکان، زنان و سالمندان وجود دارند.

این افراد ممکن است ناخواسته و به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین مواد مخدر درگیر اینگونه جرایم شده و به مجازات حمل مواد مخدر محکوم گردیده اند.

تقریبا در تمامی نقاط دنیا ساخت، تولید، خرید و فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر و روانگردان توسط قانونگذاران جرم انگاری و برای مرتکب مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.

ما در این مقاله به بررسی مسائل مهمی که در رابطه با جرایم مواد مخدر و روانگردان وجود دارد پرداخته ایم.

مواد مخدر

مواد مخدر به ترکیبات شیمیایی گفته میشود که مصرف آن ها باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در سیستم عصبی میگردد. این مواد علاوه بر اعتیاد آور بودن لذت آور نیز میباشد و موجب سرخوشی، تغییرات مربوط به هوشیاری، وابستگی، تسکین درد و ایجاد حالت کسلی و نئشگی میگردد.

استفاده از این مواد در دوز های بالا عوارض بسیار شدیدی داشته و در عملکرد مغز اختلالات فراوانی ایجاد میکند. تا جایی که در بسیاری از موارد وقوع جرایم دیگر نظیر تجاوز، سرقت، ضرب و شتم، توهین و فحاشی، قتل و غیره از اعتیاد مرتکب سرچشمه میگیرد. مصرف مواد مخدر حتی می تواند تاثیرات منفی شدیدتری نسبت به مصرف مشروبات الکلی داشته باشد. به همین دلیل همواره توصیه می گردد از مصرف این مواد اعتیادآور به شدت اجتناب نمایید.

انواع مواد مخدر

مواد مخدر در واقع به دو نوع کلی مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی تقسیم میگردد.

مواد مخدر سنتی نظیر تریاک، شیره تریاک، حشیش، هروئین، ماری‌جوانا، ناس، ماشروم و قارچ و … میباشد.

مواد مخدر صنعتی نیز همچون شیشه، کراک، ال‌اس‌دی، متادون، ترامادول،ریتالین، کوکادین، مورفین، دزومورفین، قرص اکس یا اکستازی، استروئید، قرص b2 و … میباشد.

در زیر به توضیح جرایم مربوط به آن و مجازات حمل مواد مخدر میپردازیم.

قانون جدید مجازات حمل مواد مخدر در سال 1403 

مجازات مواد مخدر در سال 1403 بسته به نوع کلی مواد اعم از سنتی و یا صنعتی که در بالا ذکر گردید متفاوت میباشد که در زیر به توضیح آن میپردازیم.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی

طبق قانون مجازات مواد مخدر سنتی بسته به میزان مواد مخدر موضوع جرم شامل موارد زیر میشود.

حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم

مجازات آن وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1399 فاقد مجازات حبس بوده و تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق میباشد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

بر اساس بند 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 99 این میزان نیز فاقد مجازات حبس میباشد.

مجازات آن نیز سی (30.000.000) تا نود (90.000.000) میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق میباشد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم

مجازات آن مطابق با بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1399، چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس بوده و هشتاد (80.000.000) تا سیصد (300.000.000) میلیون ریال جریمه نقدی دارد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم

مجازات آن طبق بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 99، صد (100.000.000) تا سیصد (300.000.000) میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس است.

مضافا در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم میباشد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم

جکم آن به موجب بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 99، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازای هر کیلوگرم سی میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد.

همچنین در صورت تکرار مجازات آن اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم میباشد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم

مجازات آن بر اساس بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1399، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5، حبس ابد میباشد.

مضافا در صورت تکرار مجازات آن اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم میباشد.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی

ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان میدارد که هر فردی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا انواع دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور نماید و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند و یا آن ها را در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل نماید با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات میگردد: (اصلاحی مصوب 1398)

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی 1 تا 5 سانتی گرم

مجازات آن بر اساس بند 1 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از پانزده (15.000.000) تا سی و پنج (35.000.000) میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق میباشد و مجازات حبس ندارد.

نکته: هر سانتی گرم معادل است با یک دهم گرم، به عبارتی دیگر هر یک گرم معادل با 10 سانتی گرم میباشد.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم

مجازات آن را بند 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سی (30.000.000) تا نود (90.000.000) میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق تعیین نموده است.

ملاحظه میفرمایید که قانونگذار برای این میزان نیز مجازات حبس در نظر نگرفته است.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از یک گرم تا چهار گرم

برای این جرم بند 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از صد (100.000.000) تا دویست و پنجاه (250.000.000) میلیون ریال جزای نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق مجازات در نظر گرفته است.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم

حکم این جرم مطابق با بند 4 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از دویست (200.000.000) تا پانصد و پنجاه (550.000.000) میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق میباشد.

مجازت حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پانزده گرم تا سی گرم

حکم این میزان بر اساس بند 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات این میزان از سیصد (300.000.000) تا ششصد (600.000.000) میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق میباشد.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از سی گرم

بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجارات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را برای حمل این میزان از مواد مخدر در نظر گرفته است.

حمل و نگهداری مواد مخدر به صورت زنحیره ای و یا برای مصرف داخل

به موجب تبصره ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1399، چنانچه مرتکبین جرایم فوق ( بند 1 تا 6 ) به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات های ماده 4 ( مجازات های شدید تر و سنگین تر ) خواهند بود.

لذا چنانچه صرفا یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات های این ماده ( مجازات هایی که ذکر گردید ) محکوم میگردند.

جریمه مصرف مواد مخدر

قانونگذار مجازات مصرف مواد مخدر توسط معتادان را متفاوت با مجازات مصرف مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد در نظر گرفته است که در زیر به صورت تفکیکی به آن ها میپرداریم.

مجازات معتادان

قانونگذار معتادانی را که اعتیاد را ترک و یا درمان نکرده اند صرف اعتیاد داشتن مجرم دانسته است.

در واقع معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهران به اعتیاد را که از تکالیف مربوط بر ترک اعتیاد موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره های آن تخلف نمایند به مجازات 91روز تا شش ماه حبس محکوم میگردند.

استعمال مواد توسط افراد غیر معتاد

بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و از پانزده (15.000.000) تا صد (100.000.000) میلیون ریال جریمه نقدی مجازات میگردند.

مجازات جاسازی مواد مخدر در ماشین دیگری

وفق ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس به قصد متهم کردن شخص دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم میگردد.

البته بدیهی است که در ابتدای امر صاحب ماشین مجرم شناخته میشود و بایستی با کمک گرفتن از یک وکیل مواد مخدر اثبات نماید که مواد مخدر بدون اطلاع و آگاهی ایشان در ماشین جاساز شده است.

مجازات جاسازی مواد مخدر در خانه دیگری

ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که عینا در توضیح قبلی ذکر شد مجازات هر کسی را که به قصد متهم کردن غیر، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد حداکثر مجازات همان جرم یعنی حداکثر مجازات حمل مواد مخدر در نظر گرفته است.

ملاحظه میفرمایید که قانونگذار در ماده 26 قانون مذکور تفاوتی میان ماشین و خودرو‌ قائل نمیباشد لذا جاسازی مواد مخدر در ماشین و یا خانه و یا هر محل دیگری که متعلق به غیر باشد مجازات یکسانی دارد.

وکیل کیفری

مباحث حقوقی به خصوص مبحث مواد مخدر و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

گروه حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و … به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا