حکم خیانت زن به شوهر

مقاله پیش رو توسط وکیل کیفری عضو تهران در خصوص حکم خیانت زن به شوهر و مجازات آن برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. آگاهی به حکم خیانت زن به شوهر از این بابت مهم است که متاسفانه و بر خلاف گذشته یکی از شایع‌ ترین مسائل و مشکلات حقوقی جامعه امروز خیانت […]

حکم خیانت زن شوهردار

مقاله پیش رو توسط وکیل کیفری عضو تهران در خصوص حکم خیانت زن به شوهر و مجازات آن برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. آگاهی به حکم خیانت زن به شوهر از این بابت مهم است که متاسفانه و بر خلاف گذشته یکی از شایع‌ ترین مسائل و مشکلات حقوقی جامعه امروز خیانت به همسر به خصوص خیانت زن شوهردار است.

همچنین یکی از مهمترین دلایل طلاق خیانت زوجین به یکدیگر میباشد.  بدیهی است که خیانت به همسر چه از جانب مرد باشد چه از جانب زن موجب متزلزل شدن نهاد مهم خانواده میگردد.

همانطور که میدانیم قطعا هیچ چیز به اندازه نهاد خانواده در یک جامعه مهم نمیباشد. این اهمیت برای افراد جامعه دوچندان بوده چرا که مهم ترین مسئله برای افراد وجود کانون گرم خانواده میباشد. 

حکم خیانت زن

موضوع خیانت کردن زنان به خصوص در جامعه مذهبی وسنتی ما به قدری مهم است که خیانت همسر به خصوص خیانت زن، در بسیاری از موارد تبعات سنگین تر دیگری نیز در بردارد. تا جایی که حتی در برخی موارد موجب درگیریهای ناموسی و وقوع قتل عمد میگردد. 

در قانون و شرع ما نیز حکم خیانت زن به شوهر پیش بینی شده و برای خیانت زن متاهل مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.

ما در اینجا به بررسی حکم خیانت زن متاهل و مصادیق آن و مجازات خیانت زن به شوهر و راه های اثبات آن میپردازیم.

موارد حکم خیانت زن به شوهر

چنانچه زن شوهردار با شخصی که بر او حلال شرعی نبوده مرتکب رابطه نامشروع زنا و یا دون زنا شود، همسر او میتواند از او در دادگاه صالح شکایت نماید.

به صورت کلی حکم خیانت زن به شوهر از مصادیق روابط نامشروع زنا و یا دون زنا میباشد که از آن جمله میتوان به برقراری رابطه فیزیکی و یا جنسی و یا حتی رابطه عاطفی زن شوهردار با مرد نامحرم اشاره نمود. 

رابطه نامشروع دون زنا

هر فعلی از قبیل لمس کردن، بوسیدن،‌ بغل کردن، خوابیدن زن و مرد در رختخواب کنار یکدیگر‌ و غیره تا جایی که دخول آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه در مقعد یا آلت تناسلی زن اتفاق نیفتد از موارد رابطه نامشروع کمتر از زنا بوده و مجازات قانونی در پی دارد.

در واقع گستردگی روابط نامشروع دون زنا تا جایی است که حتی ممکن است بدون حضور زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر صورت گیرد به طور مثال میتواند در فضای مجازی و یا به صورت تلفنی نیز محقق شود. 

رابطه نامشروع زنا

مطابق ماده 221 و تبصره یک آن زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت یا پیوند زناشویی بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

توجه داشته باشید که جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میگردد.

در واقع حکم خیانت زن به شوهر زمانی محقق میشود که زن شوهر دار با مرد نامحرمی (مجرد یا متاهل) اقدام به زنا یا به طور عامیانه سکس نماید به گونه ای که آلت تناسلی مرد نامحرم به اندازه ختنه گاه داخل در واژن یا مقعد زن شوهردار گردد. 

حکم خیانت زن به شوهر

با توجه به نوع و همچنین کیفیت خیانت زن مجازات ایشان نیز متفاوت خواهد بود.

رابطه نامشروع کمتر از زنا باشد

حکم خیانت زن به شوهر در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

بر این اساس در صورتی که زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد صرفا اکراه کننده تعزیر میشود.

رابطه نامشروع زنا باشد

ماده 225 قانون مجازات اسلامی حکم خیانت زن به شوهر در صورتی که رابطه نا مشروع زنا باشد را بیان نموده است.

به موجب ماده فوق الذکر حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم میباشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه میباشد.

در غیر این صورت نیز موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد. بنابراین وجود یا عدم وجود احصان تاثیر بسزایی در حکم خیانت زن شوهردار دارد.

به گونه ای که خیانت زن در شرایط احصان مجازات اعدام و در غیر اینصورت مجازات 100 ضربه شلاق در پی دارد.

البته بدیهی است که زن بایستی با اراده و رضایت خود تن به زنا دهد. لذا در صورتی که مردی به زن شوهردار تجاوز و تعرض نماید صرفا متجاوز مجازات میشود و کیفری برای زن شوهردار در نظر گرفته نمیشود.

احصان چیست و تاثیر آن بر حکم خیانت زن

ماده 226 قانون مجازات اسلامی به طور مفصل به تعریف احصان و شرایط تحقق احصان پرداخته است.

مطابق این ماده احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود.

احصان مرد

احصان مرد عبارت است از آنکه مرد:

  • دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
  • در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با زن در حال بلوغ جماع کرده باشد.
  • مضافا هر وقت بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با زن داشته باشد.

نکته: قُبُل در این ماده به معنای واژن میباشد.

احصان زن

احصان زن عبارت است از آنکه زن:

  • دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
  • در حالی که بالغ و عاقل بوده با همسر خود از طریق قُبُل جماع کرده باشد.
  • همچنین امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

راه های اثبات خیانت زن به شوهر

مطابق قوانین جاری به خصوص قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرایم گوناگون میباشد.

در زیر به بررسی راه های اثبات جرم خیانت زن به شوهر میپردازیم.

اقرار

اقرار زن شوهر دار به رابطه زنا با مرد نامحرم از ساده ترین و مطمئن ترین روشهای اثبات جرم زنا است.

البته بدیهی است که اقرار باید در شرایط عادی رخ دهد. یعنی زن در سلامت کامل عقلی و با اراده خود و بدون اجبار اقرار به داشتن رابطه زنا با مرد نامحرم نماید.

نکته مهم اینکه زانیه بایستی مطابق با ماده 232 قانون مجازات اسلامی 4 بار اقرار به زنا نماید.

در غیر این صورت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. 

شهادت شهود

بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد میباشد مگر در مورد جرم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد نیز اثبات میگردد.

برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود.

چنانچه مجازات غیر از موارد مذکور باشد حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.

در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت میگردد. ملاحظه میفرمایید که جهت اثبات رابطه نامشروع دون زنا باید دو مرد عادل شهادت دهند.

همچنین برای اثبات رابطه زنا باید 4 مرد و یا 3 مرد و 2 زن شهادت دهند.

نکته پایانی این که وفق ماده 200 قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد میبایست به صورت حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میگردد دیده باشد.

بنابراین چنانچه شهادت مستند به مشاهده نبوده و مضافا در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میگردد و موجب حد خواهد بود. 

علم قاضی

مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری میباشد که نزد ایشان عنوان میگردد.

در مواردی که مستند حکم علم قاضی باشد ایشان موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید نماید.

نکته: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

ارائه عکس، فیلم، صدا یا فایل صوتی و نوشته

به طور کلی به چنین مدارکی اصطلاحا اماره گفته میشود. اماره به معنی اشارات بوده و به تنهایی مبنای صدور حکم قرار نمیگیرد و صرفا در کنار سایر دلایل میتواند موجبات اثبات زنا باشد.

این امر بایستی مورد تایید کامل قاضی قرار گیرد به صورتی که جای هیچ گونه شک و شبهه ای خصوص‌ زنا وجود نداشته باشد. 

حکم خیانت زن شوهرداری که دوست پسر دارد

مجازات و حکم زن متاهلی که دوست پسر دارد بسته به رابطه ای که میان آنها بر قرار میشود متفاوت است. به طور کلی همانطور که گفتیم رابطه نامشروع به دو دسته رابطه نامشروع زنا و رابطه نامشروع دون زنا تقسیم میگردد.

چنانچه زن شوهردار صرفا دوست پسر داشته و با یکدیگر صحبت کنند، بیرون بروند و یا هر عمل دیگری به غیر از زنا داشته باشند زن شوهردار فقط به مجازات تا 99 ضربه شلاق محکوم میگردد.

این اعمال میتواند شامل گرفتن دست، بغل کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، مالیدن و غیره باشد.

در مورد زنای زن شوهردار یعنی زمانی که زن شوهردار با دوست پسر خود نزدیکی و زنا کند در صورت احصان، زن به مجازات اعدام از نوع حدی محکوم میگردد.

حکم خیانت زن با پیامک

ممکن است مرد و زنی که میان آنها رابطه زوجیت برقرار نیست از طریق تلفن یا در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک و اس ام اس به یکدیگر نموده و به اصطلاح با یکدیگر چت کنند.

در صورتی که پیامهای رد و بدل شده میان آنها نامتعارف و خارج از چهارچوب باشد فعل آنها از مصادیق رابطه نامشروع کمتر از زنا تلقی میشود. بدیهی است این چهارچوب را عرف جامعه تعیین میکند.

از همین رو خیانت زن با پیامک شامل مصادیق مختلف و بسیار وسیعی میباشد. هر پیامک و ارتباط تلفنی که از نظر قاضی محترم نامتعارف تشخیص داده شود میتواند مشمول حکم خیانت زن با پیامک قرار گیرد. 

در نتیجه حکم خیانت زن با پیامک مشمول مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا یعنی تا 99 ضربه شلاق میباشد.

مهریه در صورت حکم خیانت زن به مرد

سوالاتی که همواره مطرح میشود این است که تکلیف مهریه در صورت خیانت زن به مرد چیست؟ آیا پس از خیانت زن شوهردار باز هم مهریه به زن تعلق میگیرد؟ آیا با وجود خیانت زن به شوهر، مرد همچنان مکلف به پرداخت مهریه است؟

بسیاری از مردم بر این گمانند که با اثبات خیانت زن شوهردار، دیگر مهریه به وی تعلق نمیگیرد. اما باید به شما عزیزان بگوییم این یک باور کاملا نادرست و غلط است.

در پاسخ به پرسشهای فوق بایستی اذعان داشت که مهریه همزمان با وقوع عقد نکاح ثابت گردیده و بر ضمه مرد قرار میگیرد. این بدان معناست که زن بلافاصله بعد از عقد نکاح مالک مهریه تعیینی میشود. لذا این مالکیت حتی با خیانت زن به شوهر نیز از بین نمیرود و کماکان مالکیت زن بر مهریه پابرجاست.

در واقع خیانت زن به همسر خود تنها از جنبه کیفری به کیفیتی که گفته شد قابلیت تعقیب و پیگرد قانونی دارد.

در نتیجه زن خیانتکار هر زمان که بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه نموده و به اجرا بگذارد. چراکه حق مهریه با ازدواج به وجود آمده و با خیانت زن به شوهر از بین نمیرود.

وکیل دعاوی کیفری

مباحث حقوقی به خصوص مبحث خیانت و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و … به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا