خلع ید و مدارک آن

مقاله پیش رو توسط وکیل متخصص ملکی در تهران در خصوص دعوی خلع ید و تخلیه ید و انواع آن به همراه نمونه دادخواست خلع ید برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. ما در قانون مدنی مبحثی تحت عنوان خلع ید نداریم. در واقع قوانین و مقررات مربوط به خلع ید در […]

خلع ید ملک

مقاله پیش رو توسط وکیل متخصص ملکی در تهران در خصوص دعوی خلع ید و تخلیه ید و انواع آن به همراه نمونه دادخواست خلع ید برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

ما در قانون مدنی مبحثی تحت عنوان خلع ید نداریم. در واقع قوانین و مقررات مربوط به خلع ید در مواد 308 به بعد قانون مدنی آمده است. البته همانطور که گفتیم مواد مارالذکر تحت عنوان غصب به بررسی قوانین راجع به خلع ید پرداخته است.

البته قانونگذار در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت در خصوص خلع ید مشاعی اظهار نظر نموده است.

غالبا عموم مردم دعوای خلع ید را با دعاوی مشابهی نظیر رفع تصرف عدوانی و یا تخلیه ید یکی میدانند. البته که این یک باور غلط است. ما در ادامه به بررسی صفر تا صد خلع ید و تفاوت آن با تخلیه و تصرف عدوانی میپردازیم.

خلع ید چیست؟

به طور کلی خلع ید به معنی جلوگیری از ادامه تصرف شخص ثالثی میباشد که به صورت غیر قانونی مال متعلق به غیر را در تصرف خود دارد. این مال میتواند مال منقول و یا مال غیر منقول نظیر خانه، زمین و غیره باشد.

همانطور که مختصرا اشاره شد قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را استیلا بر حق غیر به شکل عدوان دانسته است. از طرف دیگر قانونگذار در این ماده اثبات ید بر مال دیگری بدون اذن را نیز در حکم غصب محسوب نموده است.

در نتیجه مالک ملکی که به طور غیر قانونی در تصرف شخص ثالثی قرار گرفته تحت شرایطی میتواند از مراجع قضایی صالح درخواست خلع ید نماید.

انواع خلع ید

به طور کلی خلع ید انواع مختلفی دارد. خلع ید میتواند غاصبانه، امانی و یا مشاعی باشد. در زیر هر کدام از آنها مورد بررسی قرار میدهیم.

خلع ید غاصبانه

تصرف در ملک دیگری تا زمانی که قانونی باشد محترم شمرده میشود. هر زمان این تصرف مبنای قانونی خود را از دست بدهد و غاصبانه باشد بایستی رفع شود. چرا که قانون تصرف مالک بر ملک خود را محترم میشمارد.

در خلع ید غاصبانه مالک ادعا میکند که شخص دیگری ملک ایشان را به طور غیر قانونی و به صورت غاصبانه تصرف و اساسا غصب نموده است. بدیهی است در این مورد هیچ گونه قراردادی بین طرفین دعوی وجود ندارد. البته توجه داشته باشید که بین غصب و سرقت تفاوتهایی وجود دارد.

در این موارد مالک بایستی مدارک مورد نظر را به دادگاه محترم ارائه نماید. در واقع مالک میبایست مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را اثبات نماید.

قانون نیز کسی را به عنوان مالک میشناسد که نام ایشان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد. لذا مالک رسمی میتواند نسبت به متصرف غیر قانونی ملک خود این دعوی را مطرح نماید.

خلع ید امانی

خلع ید امانی به حالتی گفته میشود که بین مالک رسمی و متصرف ملک در ابتدا قراردادی منعقد میگردد. اما در ادامه با انقضای مدت توافق و یا هر دلیل دیگری که قرارداد را بی اثر نماید تصرف قانونی متصرق به تصرف غیر قانونی تبدیل میگردد.

در واقع در این حالت در ابتدا رابطه قراردادی بین طرفین شکل میگیرد. ولی در ادامه این رابطه قراردادی بنا به دلایل مختلف از بین میرود. بنابراین ادامه تصرف متصرف وجاهت قانونی نداشته و ادامه تصرف ایشان غاصبانه تلقی میشود.

در واقع متصرف به دلیل وجود رابطه قراردادی با مالک رسمی به عنوان امین مالک شناخت میشود. لذا به این حالت خلع ید امانی گفته میشود.

توجه داشته باشید که چنانچه در قرارداد بین مالک و متصرف مدتی تعیین نشده باشد مالک بایستی ابتدا ملک خود را از طرق قانونی و رسمی مطالبه نماید. چنانچه متصرف همچنان به تصرف خود ادامه دهد در این صورت مالک میتواند دعوی مارالذکر را مطرح نماید.

خلع ید مشاعی

خلع ید مشاعی همانطور که از نامش پیداست به حالتی اختصاص دارد که ملکی چندین مالک مشاعی دارد. همانطور که میدانید هرگونه تصرف در اموال مشاعی منوط به تجویز و تراضی کلیه شرکا میباشد. لذا چنانچه احدی از مالکین بدون اجازه کلیه شرکا مال مشاعی را تصرف نماید این تصرف غاصبانه به حسای می آید.

البته همانطور که گفتیم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.

بر اساس این ماده ممکن است حکم خلع ید بر علیه متصرف ملک مشاع و به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر گردد. در این صورت از تمام ملک مشاع خلع ید خواهد شد. ‌البته تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول قوانین و مقررات املاک مشاعی میباشد.

خلع ید به مفهوم اعم

استاد عزیزمان جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتب آیین دادرسی مدنی به تعریف خلع ید پرداخته است. ایشان خلع ید به مفهوم عام را شامل دعوی تصرف عدوانی، دعوی تخلیه و دعوی مالکیت (خلع ید به مفهوم اخص) میداند. لذا ملاحظه میفرمایید که خلع ید به مفهوم اعم کلمه بسیار قلمرو بسیار گسترده تری نسبت به معنای اخص آن دارد.

شروط لازم برای طرح دعوی خلع ید

مالکی که ملک ایشان مورد تصرف غیر قانونی شخص دیگری قرار گرفته است میتواند تحت شرایطی اقدام به طرح دعوی خلع ید علیه متصرف نماید. به طور کلی این شروط به 3 شرط اساسی تقسیم میگردد که به شرح ذیل میباشد.

 • خواهان بایستی مالک رسمی مال مورد تصرف باشد. در این موارد ارائه سند رسمی مالکیت از سوی خواهان الزامی میباشد. این سند میتواند سند ثبتی بوده و یا دادنامه صادره از دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان باشد.
 • تصرف شخص دیگری بر مال خواهان میبایست به صورت غیرقانونی و غیر مجاز باشد. به عبارت دیگر تصرف غیر بایستی طبق قانون غاصبانه و یا در حکم غاصبانه باشد.
 • مال موضوع دعوی که مالک ادعا میکند مورد تصرف دیگری قرار گرفته میبایست از اموال غیر منقول باشد.

وجود این سه شرط از شروط خلع بوده و حتما بایستی از جانب دادگاه احراز و اثبات گردد.

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

۱- همانطور که اشاره کردیم دعوی خلع ید به معنای اخص به دعوی گفته میشود که ملک مالکی در تصرف غیر قانونی و یا غاصبانه شخص دیگری قرار میگیرد. در این صورت مالک میتواند اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید.

حال ممکن است بین مالک و متصرف ملک سابقا قراردادی وجود داشته باشد. چنانچه این رابطه قراردادی منقضی شود و یا به هر علت دیگری بی اثر گردد ادامه تصرف دیگر جایز نخواهد بود. در این صورت مالک میبایست علیه متصرف دعوی تخلیه ید مطرح نماید.

همچنین ممکن است مالکی به شخص دیگری صرفا اذن و اجازه تصرف بدهد بدون اینکه قراردادی منعقد نمایند. مالک در این صورت میتواند هر زمان که بخواهد از اذن و اجازه خود رجوع کند. لذا متصرف بایستی هر زمان که مالک خواست از ملک ایشان رفع تصرف نماید. در غیر این صورت مالک صرفا میتواند علیه متصرف دعوی تخلیه ید مطرح کند.

۲- از طرف دیگر دعوی خلع ید صرفا در خصوص اموال غیر منقول قابل طرح میباشد. لذا مالک خودرو نمیتواند نسبت به متصرف خودرو این دعوی را مطرح نماید.

ولی دعوی تخلیه ید هم مشمول اموال منقول میگردد و هم مشمول اموال غیر منقول. بنابراین مالک خودرویی که توسط شخص دیگری تصرف شده میتواند دعوی خود را تحت عنوان تخلیه ید مطرح نماید.

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

 • دعوی خلع ید جزو دعاوی حقوقی بوده و در محاکم حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در صورتی که دعوی تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم به شکل کیفری قابل طرح میباشد. لذا طرح دعوی تصرف عدوانی به شکل کیفری در صورت اثبات جرم بوده و برای بزه دیده مجازات در پی دارد.
 • یکی دیگر از تفاوتهای مهم این دو دعوی این است که در دعوی خلع ید تنها مالک، وکیل یا قائم مقام مالک و یا نماینده حقوقی ایشان میتواند دعوی را مطرح نماید. در صورتی که خواهان در دعوی تصرف عدوانی نیازی نیست که حتما مالک ملک باشد. همین که خواهان سبق تصرف داشته باشد میتواند اقدام به طرح دعوی نماید. لذا مستاجر، خادم، مباشر، رعیت، کارگر و یا … نیز میتوانند اقدام به طرح دعوی تصرف عدوانی نمایند.
 • رعایت تشریفات آیین دادرسی در دعوی خلع ید لازم بوده در حالی که در دعوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نمیباشد. لذا رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت انجام میشود ولی رسیدگی در دعوی خلع ید خارج از نوبت نخواهد نبود.
 • همانطور که گفتیم در دعوی خلع ید خواهان میبایست مالکیت خود را با ارائه سند رسمی ثابت نماید. ولی در دعوی تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ارزش و اهمیت چندانی ندارد. در این دعوی به خصوص خواهان صرفا میبایست سبق تصرف خود نسبت به متصرف فعلی را اثبات نماید. به عبارت ساده تر خواهان بایستی ثابت کند که تصرف ایشان نسبت به متصرف فعلی مقدم بوده و ملک قبل از تصرف متصرف فعلی در تصرف ایشان بوده است.
 • از دیگر تفاوتهای میان این دو دعوی بحث هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی دعوی خلع ید مالی بوده و بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه میگردد. در صورتی که هزینه دادرسی دعوی تصرف عدوانی غیر مالی میباشد. بنابراین هزینه دادرسی دعوی تصرف عدوانی بسیار کمتر از هزینه دادرسی دعوی خلع ید میباشد.
 • جهت اجرای حکم خلع ید توسط خواهان حتما میبایست دادنامه قطعی گردد. این در حالی است که خواهان میتواند حکم تصرف عدوانی را بلافاصله به اجرا بگذارد و ملک را تخلیه نماید. لذا در دعوی تصرف عدوانی نیازی نیست که حکم قطعی گردد تا قابلیت اجرا پیدا کند.

اقدامات دادگاه در روند رسیدگی به دعوی

روند رسیدگی از زمانی که یک دادخواست به دادگاه ارجاع میشود شروع و تا قطعیت رای ادامه پیدا میکند. در طول مدت رسیدگی به پرونده، دادگاه و شعبه رسیدگی کننده اقداماتی را جهت صدور رای شایشته انجام میدهد.

در دعوی خلع ید نیز از زمانی که دادخواست به دادگاه ارجاع میشود اقدامات متعددی صورت میگیرد. این اقدامات به چندین مرحله کلی تقسیم میشود که در زیر به آنها مختصرا اشاره شده است:

 • مرحله اول: دادگاه محترم در اولین قدم به تعیین وقت رسیدگی دقیق در خصوص دعوی مطروحه مینماید. سپس وقت رسیدگی به طرفین دعوی ابلاغ میگردد.
 • مرحله دوم: در دومین مرحله دادگاه محترم به بررسی اسناد مالکیتی خواهان میپردازد. در واقع دادگاه در این مرحله مالکیت خواهان دعوی را بررسی میکند تا به این موضوع پی ببرد که آیا خواهان مالک رسمی مال موضوع دعوی است یا خیر.
 • مرحله سوم: سپس دادگاه به بررسی این موضوع میپردازد که اولا ملک موضوع دعوی در تصرف خوانده یا خواندگان میباشد. ثانیا چنانچه ملک در ید خوانده یا خواندگان باشد بررسی میکند که آیا این تصرف غیر قانونی و غاصبانه است یا خیر.
 • مرحله چهارم: دادگاه در این مرحله ختم رسیدگی را اعلام و رای را صادر مینماید. پس از انشا رای و امضا توسط قاضی محترم شعبه دادنامه به طرفین ابلاغ میگردد.

اجرای حکم خلع ید چگونه است؟

زمانی که رای قطعی به نفع خواهان صادر میگردد ایشان میتواند نسبت به اجرای حکم خلع ید اقدام نماید. در واقع زمانی رای قابل اجراست که قژعی باشد.

در این صورت خواهان یا وکیل وی بایستی تقاضای صدور برگ اجرایی را بنمایند. سپس اجرای احکام دادگاه به خوانده دعوی مهلتی جهت تخلیه ملک میدهند. چنانچه خوانده در مهلت مقرر اقدام به رفع تصرف ننماید خواهان پرونده اجرایی تشکیل میدهد.

در این مرحله مامور اجرا یا دادورز به صورت قهری اقدام به عملیات اجرایی و رفع تصرف خوانده مینمایند. این اقدامات قهری بوده و مامور مربوطه در صورت نیاز به اجبار متوسل میشوند.

خلع ید از ملک ورثه ای (موروثی)

در قسمت خلع ید مشاعی گفتیم که این دعوی زمانی رخ میدهد که ملکی دارای چندین مالک مشاعی میباشد. درست همانند زمانی که طبق قانون ارث ملکی از مورث به ورثه میرسد.

در این صورت تمامی وراث در تمامی و ذره ذره ملک مالک شناخته میشوند به گونه ای که نمیتوان بین سهم آنها تفکیکی قائل شد. لذا هیچ کدام از وراث مالکیت مستقلی بر ملک ورثه ای نخواهند داشت.

بنابراین هیچ یک از ورثه به عنوان مالکین ملک مشاعی نمیتواند بدون اذن و اجازه سایر وراث و شرکا ملک به ارث رسیده را تصرف نماید. در غیر این صورت سایر وراث میتوانند اقدام به طرح دعوی خلع ید بر علیه ورثه متصرف نمایند.

نکات طرح دعاوی خلع ید از ملک مشاع

 • بر اساس مواد 576 الی 582 قانون مدنی تصرفات هر یک از شرکا یا وراث در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی میباشد. همچنین شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال مشاعی یا ورثه ای نماید ضامن خواهد بود.
 • در املاک مشاعی و یا ورثه ای طرح دعوی علیه تمامی شرکا و یا وراث ضروری نمیباشد. در واقع دعوی خلع ید میبایست بر علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاعی مطرح گردد. لذا تفاوتی نمیکند که متصرف، شریک مال مشاعی باشد و یا هیچ گونه مالکیتی در ملک نداشته باشد.
 • طرح دعوی خلع ید بر علیه تمامی متصرفین ملک مشاعی و یا ورثه ای ضروری نمیباشد. البته که در این صورت رفع تصرف صرفا در خصوص متصرفی که خوانده قرار گرفته صورت میپذیرد. البته حق خواهان از بین نرفته و ایشان میتواند هر وقت بخواهد نسبت به متصرفین دیگر اقامه دعوی کند.
 • برای اقامه دعوی در املاک مشاعی یا ورثه ای نیازی نیست که کلیه شرکا یا وراث خواهان دعوی قرار گیرند. در واقع مستفاد از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی طرح این دعوی از جانب یک یا چند تن از شرکا یا وراث کافی میباشد. البته توجه داشت باشید که چنانچه دعوی خلع ید از جانب یکی از شرکا یا وراث مطرح گردد میزان اجرت المثل صرفا به نسبت مالکیت خواهان تعیین و پرداخت میگردد.

مدارک مورد نیاز در طرح دعوی

 • تصویر مصدق سند مالکیت رسمی خواهان.
 • به همراه داشتن مدارک احراز هویت خواهان به خصوص کارت ملی.
 • کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی دعوی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
 • استناد به شهادت شهود و مطلعین.
 • تحقیق محلی و معاینه محلی.
 • درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورت نیاز.
 • شماره پرونده استنادی در صورت نیاز.
 • ارائه دیگر اسناد و مدارکی مربوطه.

مزایای گرفتن وکیل

 • عدم نیاز به تنظیم دادخواست.
 • کاهش مدت زمان طرح دعوی و رسیدگی به دعوی.
 • عدم نیاز به حضور مالک یا مالکین در جلسه مهم رسیدگی.
 • عدم نیاز به حضور مالک یا مالکین در زمان اجرای حکم.
 • امکان دریافت خسارت و اجرت المثل ملک موضوع دعوی بدون حضور مالک.
 • امکان استخدام صرفا یک وکیل برای تمامی شرکا یا وراث.

طرح دعوی با سند عادی یا قولنامه

همانطور که تاکنون گفته شد یکی از مهمترین شروط طرح این دعوی اثبات مالکیت رسمی خواهان میباشد. در واقع دادگاه محترم جهت اثبات و احراز این مالکیت اقدام به گرفتن استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کشور مینماید.

لذا در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که امکان طرح این دعوی با سند عادی یا قولنامه وجود ندارد. اما در واقع خواهان با سند عادی یا قولنامه نیز میتواند تحت شرایطی دعوی خلع ید را مطرح نماید.

در این مورد به خصوص خواهان قبل از هر چیز نیاز به اخذ و ارائه حکم قطعی دادگاه در خصوص اثبات مالکیت خود دارد. در واقع سند عادی یا قولنامه تحت شرایطی میتواند زمینه ساز اثبات مالکیت خواهان گردد.

در واقع این مالکیت توسط دادگاه و‌ طی دادنامه رسمی اثبات میگردد. رای دادگاه نیز یک سند رسمی به حساب می آید. بنابراین خواهان میتواند با دادنامه قطعی مالکیت نسبت به طرح دعوی خلع ید اقدام نماید.

مرجع رسیدگی به دعوی

به طور کلی مرجع رسیدگی به دعوی خلع دادگاه عمومی و حقوقی میباشد. در واقع شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی خلع ید را ندارند. لذا این دعوی در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی و حقوقی میباشد.

از طرف دیگر از آنجایی که این دعوی مربوط به اموال غیر منقول است در صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول قرار دارد.

تجدیدنظرخواهی از حکم

اساسا دادنامه صادره از دادگاه بدوی در خصوص دعوی خلع ید قابل اعتراض میباشد. در واقع حکم بدوی چه به ضرر خواهان صادر شده باشد چه به نفع ایشان قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

در هر صورت طرفین دعوی چنانچه حکم را نادرست بدانند میتوانند در فرجه قانونی به آن اعتراض نمایند. این مهلت طبق قانون برای این دعوی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای محاسبه میگردد.

خلع ید چقدر زمان میبرد؟

به طور کلی در دعاوی حقوقی نمیتوان زمان مشخصی را برای‌ به نتیجه رسیدن یک پرونده تعیین نمود. این زمان یه عوامل مختلفی بستگی دارد که در‌ زیر مختصرا به آنها اشاره نموده ایم:

 • حجم پرونده های شعبه رسیدگی کننده.
 • اعتراض یا عدم اعتراض به رای صادره.
 • زمان استعلام و دریافت پاسخ از اداره ثبت اسناد و املاک.
 • چالشهای احتمالی در رسیدگی به پرونده نظیر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و …

موارد بالا همگی میتوانند در میزان زمان رسیدگی به دعوی خلع ید تاثیر گذار باشند.به هر حال به طور کلی رسیدگی به دعوی خلع معمولا چیزی حدود 6 الی 9 ماه زمان میبرد.

هزینه دادرسی خلع ید

به این نکته اشاره کردیم که دعوی خلع ید جزو دعاوی مالی به حساب می آید. لذا هزینه دادرسی آن بایستی طبق دعاوی مالی از سوی خواهان پرداخت گردد.

هزینه دادرسی دعوی خلع ید بر اساس ارزش و بهای معاملاتی ملک یا زمین در مناطق مختلف مورد محاسبه قرار میگیرد. این محاسبه با پر کردن فرم مربوطه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و طبق دفتر ارزش منطقه ای املاک صورت میپذیرد.

نمونه دادخواست خلع ید

توجه داشته باشید که دعوی خلع ید پیچیدگیهای فراوانی دارد ولی در هر صورت یک نمونه دادخواست جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان در ادامه قرار داده شده است.

خواهان: …

خوانده: …

وکیل: …

تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید ملک یا زمین مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات: کپی مصدق سند مالکیت ملک، معاینه و تحقیق محلی، شهادت شهود، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

شرح خواسته: ریاست محترم دادگاه … مجتمع قضائی …

باسلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب به موجب سند مالکیت پیوستی به شماره … تنظیمی مورخ … در دفترخانه شماره … مالک … دانگ ملک/زمین به پلاک ثبتی شماره … واقع در شهرستان … میباشم.

خوانده/خواندگان محترم بدون اذن و اجازه بنده و به صورت غاصبانه ملک/زمین مارالذکر را تصرف نموده اند. متاسفانه نامبرده/نامبردگان علی رغم مراجعات مکرر بنده تاکنون از تخلیه ملک/زمین خودداری نموده و به تصرف غاصبانه خود ادامه میدهند.

از همین رو با تقدیم این دادخواست و مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان در ملک/زمین مذکور به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

همانطور که گفته شد اسن صرفا یک نمونه دادخواست خلع ید است و برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما عزیزان بیان شد. لذا به هیچ وجه توضیه نمیگردد که با کپی از این دادخواست دعوی خلع ید را مطرح نمایید.

پیشنهاد ما این است که حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری مشورت نموده و دست کم تنظیم لوایح و دادخواست خود را به ایشان بسپرید.

وکیل خلع ید

مباحث حقوقی به خصوص مبحث دیه و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا