لواط و مجازات آن

در تمامی جوامع بشری و مبتنی بر قوانین و مقررات، روابط جنسی نیز چارچوب مشخصی داشته و انحراف از آنها منجر به مجازات و مرتکب خواهد شد. چراکه انحرافات جنسی میتواند منجر به آسیب به نظم جامعه و امنیت فردی و اجتماعی افراد و خانواده ها شود. البته این موضوع نیز صحیح است که انحرافات […]

حکم لواط

در تمامی جوامع بشری و مبتنی بر قوانین و مقررات، روابط جنسی نیز چارچوب مشخصی داشته و انحراف از آنها منجر به مجازات و مرتکب خواهد شد. چراکه انحرافات جنسی میتواند منجر به آسیب به نظم جامعه و امنیت فردی و اجتماعی افراد و خانواده ها شود. البته این موضوع نیز صحیح است که انحرافات جنسی در جوامع و فرهنگهای گوناگون، تفاوت هایی با یکدیگر دارد لذا قوانین مربوط به لواط، گی یا همجنسگرایی مردان نیز در برخی از کشورها متفاوت است. در دین اسلام نیز برخی از انواع روابط و انحرافات جنسی نظیر لواط و گی مذموم و ناپسند بوده و مجازات دارد. ما در این مطلب به بررسی جرم لواط و گی، مجازات لواط و همجنسگرایی، نحوه اثبات لواط میپردازیم.

همانطور که میدانیم بسیاری از قوانین در کشور عزیز ما ایران بر اساس قواعد و موازین شرعی، فقهی و اسلامی بنا شده است. همچنین از آنجایی که لواط در دین اسلام و فقه ما، عقوبت اخروی سنگینی به همراه دارد، احکامی در خصوص روابط جنسی صادر نموده و لواط، گی و همجسگرایی در مردان را جرم دانسته و برای مرتکب لواط و گی مجازات بسیار سنگینی تعیین نموده است. البته از نظر فقهی و اسلامی، انحرافات جنسی در میان مردان و زنان، صرفا به لواط یا گی خلاصه نمیشود و از دیگر این انحرافات میتوان به تفخیذ و مساحقه اشاره نمود. هر کدام از این انحرافات نیز احکام جداگانه ای داشته که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.

همانطور که گفته شد در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که معنی لواط چیست و چه انواعی دارد و حکم جرم لواط و مجازات گی چیست. در پایان مقاله نیز به نحوه اثبات جرم لواط و گی در دادگاه و محاکم دادگستری میپردازیم. 

معنی لواط چیست؟

به طور کلی لواط به معنی رابطه جنسی میان دو مرد میباشد که به آن در اصطلاح عامه “گی” و یا همجنسگرایی مردان نیز گفته میشود. قانون مجازات اسلامی نیز به تبع فقه و شرع ما، به تعریف جرم  لواط و گی پرداخته است. ماده 233 قانون مجازات اسلامی در تعریف گی و لواط میگوید که لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگری است. به عبارت ساده تر چنانچه اندام تناسلی یک مرد به اندازه ختنه گاه وارد مقعد مرد دیگر شود عمل لواط و گی محقق شده است.

از همین رو فاعل لواط شخصی است که اقدام به دخول آلت تناسلی خود در دبر (پشت و مقعد) مرد دیگری می نماید. همچنین مفعول لواط نیز کسی است که این عمل با او انجام شده و درواقع آلت مرد دیگری به اندازه ختنه گاه در دبر (مقعد یا پشت) وی دخول یا وارد شده است.

علاوه بر جرم لواط که به معنای همجنس بازی و همجنسگرایی میان مردان گی است، جرم همجنس بازی و همجنسگرایی میان زنان نیز وجود دارد که تحت عنوان جرم مساحقه شناخته میشود.

مضافا درنظر داشته باشید که شکل صحیح نوشتاری و گفتاری این جرم، لواط است و عبارات لوات، لباط، لاواط و … برای توصیف این جرم اشتباه عامیانه میباشد.

تفاوت جرم لواط با جرم زنا

به طور کلی جرم لواط و گی با جرم زنا یا رابطه نامشروع دون زنا دارای تفاوتهای اساسی است. مهمترین تفاوت و فرق جرم لواط با جرم زنا در مفعول رابطه جنسی در این دو جرم میباشد. درواقع مفعول لواط به طور قطعی یک مرد است و جرم گی صرفا با دخول آلت تناسلی مرد در دبر (مقعد) یک مرد دیگر محقق میشود.

از طرف دیگر در جرم زنا، مفعول رابطه حتما یک زن است و زنا صرفا با دخول آلت تناسلی یک مرد در دبر یا قبل یک زن به وقوع میپیوندد.

علاوه بر این تفاوت اساسی گی و زنا، مجازات جرم زنا و رابطه نامشروع دون زنا با لواط نیز متفاوت است. البته در برخی موارد ممکن است مجازات یکسانی در خصوص فاعل یا مفعول هر دو جرم اعمال گردد که در برخی موراد بسیار سنگین و شدید است.

حکم جرم لواط و مجازات گی چیست؟

 همانطور که گفتیم، لواط در کشور ما با توجه به قوانین فقهی و شرعی، جرم انگاری شده و از همین رو مجازات لواط، جزو مجازاتهای حدی به شمار می آید. به عبارت دیگر چنانچه این جرم ثابت شود، مجازات حدی برای مرتکب لواط یا گی در نظر گرفته خواهد شد. ماده 234 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات و حکم گی و لواط در خصوص فاعل و مفعول این جرم پرداخته که در ادامه به شرح آن میپردازیم.

مجازات لواط برای فاعل، در صورتی که به زور و به عنف یا اکراه باشد، و همچنین در صورتی که فاعل دارای شرایط احصان باشد، اعدام بوده و در غیر این صورت صد ضربه شلاق میباشد. مجازات لواط برای مفعول نیز در هر حالت یعنی درصورت وجود یا عدم وجود احصان اعدام میباشد.

نکته: مطابق تبصره 1 ماده 234 در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام خواهد بود.

نکته: این جرم در کنار جرم زنا از اهمیت بسیاری برخوردار بوده تا جایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، تهمت ارتکاب زنا و لواط به دیگری را تحت عنوان قذف جرم انگاری کرده و به تعریف جرم قذف و مجازات آن را بیان نموده است.

مجازات قوادی یا معرفی کننده لواط

به طور کلی هر شخصی که اقدام به معرفی دو مرد به یکدیگر جهت ارتکاب لواط نموده و این عمل وی در دادگاه ثابت شود نیز مجرم شناخته خواهد شد و طبق قانون و شرع تحت عنوان قوادی مجازات خواهد شد.

به موجب ماده 243 قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم خواهد شد. البته مدت زمان دقیق تبعید را قاضی مشخص مینماید.

حد و مجازات قوادی یا معرفی کننده لواط، برای زن، فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق میباشد.

همچنین ماده 242 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا بیان میکند که حد و مجازات قوادی منوط به تحقق لواط است در غیراین صورت عامل یا معرفی کننده، صرفا مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 قانون مجازات اسلامی میباشد.

نکته: در جرم قوادی یا معرفی کننده لواط، تکرار عمل شرط تحقق جرم نمیباشد.

احصان چیست و تاثیر آن بر حکم لواط و گی

براساس تبصره 2 ماده 234 قانون مجازات اسلامی احصان عبارت است از آنکه مردی، دارای همسری دائمی و بالغ بوده و همچنین درحالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر درحال بلوغ وی جماع و نزدیکی یا سکس کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با ایشان داشته باشد.

همانطور که بیان شد وجود یا عدم وجود احصان در مجازات و کیفر جرم لواط بسیار تاثیرگذار است. درواقع چنانچه فاعل جرم گی، دارای شرایط احصان باشد، مجازات ایشان اعدام است و درصورتی که فاعل گی شرایط احصان را نداشته باشد، مجازات ایشان ضربه شلاق خواهد بود.

البته این نکته را درنظر بگیرید که وجود یا عدم وجود احصان در مجازات مفعول گی هیچگونه تاثیری نداشته و در هر صورت، مفعول این جرم اعدام خواهد شد.

توبه لواط کننده

مطابق با ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد به استثنای جرم قذف و جرم محاربه، درصورتی که متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی و دادگاه محترم احراز گردد، حد از او ساقط میشود. درضمن چنانچه جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه و قاضی محترم میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

همچنین در لواط همانند تجاوز به عنف، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده صورت گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

نحوه اثبات لواط یا گی و ادله اثبات آن

در این قسمت از مقاله به این موضوع میپردازیم که نحوه اثبات لواط و گی به چه صورت بوده و ادله اثبات آن چیست. به طور کلی برای اثبات لواط دو راه وجود دارد، یکی اقرار مرتکب یا مرتکبین و دیگری شهادت شهود.

  • اقرار: جهت اثبات جرم لواط از این طریق، مرتکب یا مرتکبین میبایست چهار مرتبه به انجام این عمل زشت در نزد قاضی محترم و دادگاه اقرار و اعتراف نماید. درضمن چنانچه اقرارکننده بعد از اقرار، لواط را انکار کند (درصورتی که مجازات او اعدام باشد)، مجازات او به صد ضربه شلاق تبدیل میگردد.
  • شهادت شهود: براساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد بوده مگر در مورد زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات خواهد شد. به این نکته توجه داشته باشید که جهت شهادت به این موضوع، شهود حتما باید وقوع عمل را به صورت حضوری دیده باشند.

محدودیت در ازدواج برای لواط کننده

به طور کلی محدود شدن ازدواج لواط کننده با برخی از زنان جزو آثار شرعی جرم لواط است. درواقع طبق فتوای مراجع تقلید، ازدواج لواط کننده با مادر، دختر و خواهر کسی که با او لواط کرده حرام ابدی میباشد. البته گروه دیگری از فقیهان معتقدند این حکم درصورتی است که لواط کننده بالغ باشد.

علی ایحال این حکم در ماده 1056 قانون مدنی نیز به صراحت آمده است. طبق این ماده قانونی چنانچه کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند. البته توجه داشته باشید که چنانچه عمل لواط پس از ازدواج با مادر، خواهر یا دختر لواط شده باشد، آنها بر یکدیگر حرام نشده و ازدواجشان باطل نمیشود.

مرجع صالح به رسیدگی جرم لواط

مرجع صالح به رسیدگی جرم لواط بستگی به نوع لواط یا گی دارد. درواقع چنانچه لواط صورت گرفته جزو جرایم تعزیری درجه 6 باشد، دادگاه کیفری 2 صالح بوده و درصورتی که شرایط فاعل لواط، مشمول احصان بوده و یا به عنف باشد، دادگاه کیفری 1 به پرونده رسیدگی خواهد نمود.

وکیل کیفری

مباحث حقوقی به خصوص مبحث لواط و گی و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار می باشند. به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید می توانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید. این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع که لواط چیست، حکم و نحوه اثبات آن، میتوانید با وکلای معرفی شده در وبسایت وکیل زوم تماس گرفته و از خدمات حقوقی ایشان استفاده نمایید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

۲ دیدگاه دربارهٔ «لواط و مجازات آن»

  1. سلام خسته نباشید. جدیدا فهمیدم که شوهرم لواط میکنه با یکی از دوستاش و این توی زندگیمون تاثیر خیلی بدی گذاشتشه. میخام ازش جدا شم باید چیکار کنم

    1. درود برشما، میتونید با وکلای معرفی شده در صفحه وکیل طلاق تماس بگیرید و بابت جدایی از شوهرتون اقدام کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا